<ins id="xnfjb"></ins>

    <dfn id="xnfjb"></dfn>
    <address id="xnfjb"><var id="xnfjb"></var></address>

    <address id="xnfjb"><var id="xnfjb"></var></address>

     <ins id="xnfjb"></ins>
     美股
     基金
     外匯
     滬、深港通
     港股
      
      
      
      
      
      
      
     牛熊證 - 強制收回牛熊證
     • 進入牛熊證速查  
     牛熊證比較
      
     牛熊證 - 強制收回牛熊證
     每日收市後更新
     牛熊證編號 發行商 相關資產 牛/熊 強制收回事件日 收回價 行使價
     53834.HK 匯豐 01299.HK 2019-10-09 72.88 72.18
     54123.HK 匯豐 00027.HK 2019-10-09 47.38 46.58
     54777.HK 法興 00700.HK 2019-10-09 319.00 316.20
     54857.HK 摩通 00700.HK 2019-10-09 318.20 315.40
     54950.HK 海通 00700.HK 2019-10-09 318.40 315.40
     55089.HK 東亞 00700.HK 2019-10-09 318.80 316.00
     55289.HK 瑞通 00027.HK 2019-10-09 46.88 46.08
     55338.HK 摩利 00700.HK 2019-10-09 318.80 316.30
     55664.HK 瑞通 00883.HK 2019-10-09 11.38 11.18
     56017.HK 海通 00005.HK 2019-10-09 57.60 56.60
     56451.HK 法興 00027.HK 2019-10-09 47.50 46.70
     56913.HK 摩通 HSI 2019-10-09 25,728.00 25,628.00
     56941.HK 法興 HSI 2019-10-09 25,728.00 25,628.00
     56942.HK 法興 02628.HK 2019-10-09 17.90 17.50
     56953.HK 法巴 HSI 2019-10-09 25,800.00 25,700.00
     56954.HK 法興 02822.HK 2019-10-09 14.72 14.62
     56955.HK 法興 02823.HK 2019-10-09 14.68 14.58
     56958.HK 東亞 00700.HK 2019-10-09 323.80 321.00
     56968.HK 瑞銀 HSI 2019-10-09 26,092.00 25,992.00
     56970.HK 海通 HSI 2019-10-09 26,058.00 25,958.00
     56971.HK 海通 HSI 2019-10-09 25,900.00 25,800.00
     56972.HK 海通 HSI 2019-10-09 25,700.00 25,600.00
     56976.HK 摩通 HSI 2019-10-09 25,848.00 25,748.00
     56978.HK 摩通 HSI 2019-10-09 26,078.00 25,978.00
     56979.HK 中銀 HSI 2019-10-09 25,800.00 25,700.00
     56981.HK 中銀 00700.HK 2019-10-09 325.00 322.20
     56983.HK 法巴 HSI 2019-10-09 26,050.00 25,950.00
     56992.HK 法興 00388.HK 2019-10-09 229.00 227.00
     56994.HK 法興 00700.HK 2019-10-09 327.00 324.20
     56995.HK 法興 00700.HK 2019-10-09 331.40 328.60
     57000.HK 法興 HSI 2019-10-09 25,988.00 25,888.00
     57006.HK 法興 HSI 2019-10-09 26,092.00 25,992.00
     57007.HK 法興 HSI 2019-10-09 25,888.00 25,788.00
     57032.HK 瑞信 HSI 2019-10-09 26,092.00 25,992.00
     57033.HK 瑞信 HSI 2019-10-09 25,958.00 25,808.00
     57035.HK 瑞信 HSI 2019-10-09 25,808.00 25,708.00
     57042.HK 高盛 HSI 2019-10-09 26,088.00 25,988.00
     57050.HK 高盛 HSI 2019-10-09 25,818.00 25,718.00
     57054.HK 高盛 00700.HK 2019-10-09 328.18 325.68
     57057.HK 海通 00700.HK 2019-10-09 324.40 321.40
     64786.HK 中銀 01299.HK 2019-10-09 72.00 71.40
     67605.HK 瑞信 01299.HK 2019-10-09 72.38 71.78
     69096.HK 法興 01299.HK 2019-10-09 72.45 71.85
     55605.HK 瑞信 01928.HK 2019-10-08 34.68 33.98
     56888.HK 法巴 HSI 2019-10-08 25,900.00 25,800.00
     56889.HK 匯豐 HSI 2019-10-08 25,898.00 25,798.00
     56890.HK 中銀 HSI 2019-10-08 25,900.00 25,800.00
     56891.HK 高盛 00700.HK 2019-10-08 330.18 327.68
     56900.HK 瑞通 HSI 2019-10-08 25,910.00 25,760.00
     56902.HK 瑞銀 HSI 2019-10-08 26,022.00 25,922.00
     56906.HK 瑞銀 00700.HK 2019-10-08 327.00 324.50
     56909.HK 法巴 HSI 2019-10-08 25,950.00 25,850.00
     56914.HK 摩通 HSI 2019-10-08 25,900.00 25,800.00
     56915.HK 瑞信 HSI 2019-10-08 26,018.00 25,918.00
     56916.HK 瑞信 HSI 2019-10-08 25,878.00 25,778.00
     56920.HK 海通 HSI 2019-10-08 25,868.00 25,768.00
     56928.HK 高盛 HSI 2019-10-08 25,868.00 25,768.00
     56930.HK 法興 00788.HK 2019-10-08 1.78 1.70
     56932.HK 法興 01928.HK 2019-10-08 35.00 34.30
     56934.HK 法興 00700.HK 2019-10-08 332.20 329.40
     56935.HK 法興 HSI 2019-10-08 25,941.00 25,841.00
     56936.HK 法興 HSI 2019-10-08 26,041.00 25,941.00
     56937.HK 法興 00883.HK 2019-10-08 11.90 11.70
     56938.HK 法興 00700.HK 2019-10-08 325.00 322.20
     56939.HK 法興 HSI 2019-10-08 25,958.00 25,858.00
     56940.HK 法興 HSI 2019-10-08 25,848.00 25,748.00
     56950.HK 法興 01299.HK 2019-10-08 73.95 73.35
     56951.HK 法興 00939.HK 2019-10-08 5.90 5.80
     54499.HK 海通 03690.HK 2019-10-08 85.80 88.80
     54755.HK 瑞通 03690.HK 2019-10-08 88.60 92.60
     55698.HK 法興 00175.HK 2019-10-08 13.90 14.40
     56413.HK 瑞信 00388.HK 2019-10-08 233.68 235.68
     56676.HK 瑞通 00388.HK 2019-10-08 231.50 233.50
     56701.HK 法興 02318.HK 2019-10-08 91.25 91.85
     56732.HK 匯豐 00388.HK 2019-10-08 230.88 232.88
     56866.HK 瑞信 03690.HK 2019-10-08 85.38 88.38
     56898.HK 中銀 HSI 2019-10-08 26,058.00 26,158.00
     56901.HK 瑞通 03690.HK 2019-10-08 84.90 87.90
     56903.HK 瑞銀 HSI 2019-10-08 25,964.00 26,064.00
     56907.HK 高盛 HSI 2019-10-08 25,988.00 26,088.00
     56908.HK 摩利 HSI 2019-10-08 25,955.00 26,055.00
     56910.HK 法巴 HSI 2019-10-08 26,000.00 26,100.00
     56911.HK 摩通 HSI 2019-10-08 25,978.00 26,078.00
     56912.HK 摩通 HSI 2019-10-08 26,178.00 26,278.00
     56917.HK 瑞信 HSI 2019-10-08 25,988.00 26,088.00
     56923.HK 海通 HSI 2019-10-08 25,972.00 26,072.00
     56924.HK 海通 HSI 2019-10-08 26,078.00 26,178.00
     56927.HK 高盛 HSI 2019-10-08 26,138.00 26,238.00
     56943.HK 法興 HSI 2019-10-08 26,068.00 26,168.00
     56945.HK 法興 HSI 2019-10-08 25,955.00 26,055.00
     54627.HK 匯豐 00700.HK 2019-10-04 321.98 319.48
     54682.HK 高盛 00700.HK 2019-10-04 320.18 317.68
     54707.HK 法興 00700.HK 2019-10-04 321.00 318.20
     54714.HK 法巴 00700.HK 2019-10-04 320.00 317.50
     54724.HK 高盛 HSI 2019-10-04 25,664.00 25,564.00
     54727.HK 中銀 HSI 2019-10-04 25,658.00 25,558.00
     54742.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 25,627.00 25,477.00
     54756.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 25,658.00 25,558.00
     54759.HK 瑞銀 00700.HK 2019-10-04 320.00 317.50
     54806.HK 高盛 HSI 2019-10-04 25,615.00 25,515.00
     54837.HK 法巴 HSI 2019-10-04 25,650.00 25,550.00
     54838.HK 法巴 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     54850.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     54864.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     54875.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 25,683.00 25,583.00
     54894.HK 法興 00700.HK 2019-10-04 320.00 317.20
     54901.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,628.00 25,528.00
     54902.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,703.00 25,603.00
     54912.HK 瑞通 HSI 2019-10-04 25,710.00 25,560.00
     54925.HK 高盛 HSI 2019-10-04 25,768.00 25,668.00
     54939.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,748.00 25,648.00
     54940.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,628.00 25,528.00
     54945.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 25,758.00 25,658.00
     54948.HK 瑞信 00700.HK 2019-10-04 321.28 318.48
     54954.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,678.00 25,578.00
     54966.HK 法巴 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     54979.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     54980.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,748.00 25,648.00
     54991.HK 高盛 HSI 2019-10-04 25,724.00 25,624.00
     54992.HK 匯豐 HSI 2019-10-04 25,698.00 25,598.00
     54994.HK 法巴 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     54998.HK 麥銀 00700.HK 2019-10-04 320.88 317.98
     55002.HK 瑞通 00700.HK 2019-10-04 320.10 317.30
     55009.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 25,724.00 25,624.00
     55016.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,724.00 25,624.00
     55032.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 25,724.00 25,624.00
     55041.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,724.00 25,624.00
     55042.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,618.00 25,518.00
     55064.HK 中銀 00700.HK 2019-10-04 320.00 317.20
     55067.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 25,626.00 25,526.00
     55075.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,626.00 25,526.00
     55136.HK 中銀 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     55215.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,658.00 25,558.00
     55314.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,668.00 25,568.00
     55341.HK 摩利 HSI 2019-10-04 25,758.00 25,658.00
     55403.HK 法巴 HSI 2019-10-04 25,650.00 25,550.00
     55404.HK 法巴 HSI 2019-10-04 25,750.00 25,650.00
     55680.HK 摩利 HSI 2019-10-04 25,688.00 25,588.00
     55714.HK 法巴 00005.HK 2019-10-04 58.00 57.00
     55751.HK 匯豐 00016.HK 2019-10-04 110.68 109.18
     55754.HK 匯豐 00883.HK 2019-10-04 11.58 11.38
     55799.HK 瑞銀 00005.HK 2019-10-04 58.00 57.00
     55864.HK 法興 00005.HK 2019-10-04 58.00 57.00
     55880.HK 法興 01288.HK 2019-10-04 3.02 2.94
     56007.HK 瑞通 00005.HK 2019-10-04 58.20 57.20
     56031.HK 中銀 00005.HK 2019-10-04 58.20 57.20
     56382.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,758.00 25,658.00
     56398.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,700.00 25,600.00
     56475.HK 中銀 HSI 2019-10-04 25,750.00 25,650.00
     56497.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,778.00 25,678.00
     56539.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,768.00 25,668.00
     56591.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,658.00 25,558.00
     56618.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,688.00 25,588.00
     56707.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,648.00 25,548.00
     56741.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 25,750.00 25,650.00
     56759.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,738.00 25,638.00
     56812.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,798.00 25,698.00
     56837.HK 中銀 HSI 2019-10-04 25,778.00 25,678.00
     56838.HK 中銀 HSI 2019-10-04 25,978.00 25,878.00
     56846.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 26,041.00 25,941.00
     56847.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 25,828.00 25,728.00
     56849.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,985.00 25,885.00
     56850.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,788.00 25,688.00
     56851.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,638.00 25,538.00
     56857.HK 法巴 HSI 2019-10-04 26,000.00 25,900.00
     56861.HK 海通 00700.HK 2019-10-04 331.40 328.40
     56868.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 26,041.00 25,941.00
     56869.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 25,928.00 25,828.00
     56871.HK 摩通 00700.HK 2019-10-04 331.20 328.40
     56873.HK 摩通 HSI 2019-10-04 26,028.00 25,928.00
     56874.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,948.00 25,848.00
     56875.HK 摩通 HSI 2019-10-04 25,678.00 25,578.00
     56883.HK 法興 HSI 2019-10-04 26,008.00 25,908.00
     56884.HK 高盛 HSI 2019-10-04 26,041.00 25,941.00
     56885.HK 高盛 HSI 2019-10-04 25,918.00 25,818.00
     56886.HK 高盛 00700.HK 2019-10-04 332.18 329.68
     56829.HK 高盛 HSI 2019-10-04 25,946.00 26,046.00
     56830.HK 高盛 HSI 2019-10-04 26,088.00 26,188.00
     56832.HK 匯豐 HSI 2019-10-04 25,988.00 26,088.00
     56839.HK 中銀 HSI 2019-10-04 26,000.00 26,100.00
     56843.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 26,000.00 26,100.00
     56844.HK 瑞銀 HSI 2019-10-04 26,100.00 26,200.00
     56848.HK 海通 HSI 2019-10-04 25,998.00 26,098.00
     56853.HK 海通 HSI 2019-10-04 26,158.00 26,258.00
     56860.HK 法巴 HSI 2019-10-04 26,050.00 26,150.00
     56864.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 25,968.00 26,068.00
     56865.HK 瑞信 HSI 2019-10-04 26,128.00 26,228.00
     56870.HK 摩通 HSI 2019-10-04 26,048.00 26,148.00
     56876.HK 摩通 HSI 2019-10-04 26,148.00 26,248.00
     56880.HK 法興 HSI 2019-10-04 25,968.00 26,068.00
     56881.HK 法興 HSI 2019-10-04 26,128.00 26,228.00
     53372.HK 法興 02601.HK 2019-10-03 28.00 27.20
     54469.HK 高盛 00700.HK 2019-10-03 322.18 319.68
     54529.HK 摩通 00700.HK 2019-10-03 322.20 319.40
     55043.HK 法興 00700.HK 2019-10-03 323.00 320.20
     55322.HK 法興 02822.HK 2019-10-03 14.40 14.30
     55368.HK 匯豐 02822.HK 2019-10-03 14.38 14.26
     55369.HK 匯豐 02823.HK 2019-10-03 14.38 14.26
     55443.HK 高盛 02822.HK 2019-10-03 14.38 14.28
     55534.HK 法興 02823.HK 2019-10-03 14.40 14.30
     55606.HK 瑞信 02822.HK 2019-10-03 14.38 14.28
     56194.HK 中銀 00700.HK 2019-10-03 322.00 319.20
     56226.HK 海通 00883.HK 2019-10-03 11.60 11.40
     56710.HK 中銀 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,000.00
     56711.HK 中銀 HSI 2019-10-03 26,280.00 26,180.00
     56712.HK 中銀 HSI 2019-10-03 26,050.00 25,950.00
     56713.HK 法巴 HSI 2019-10-03 26,000.00 25,900.00
     56714.HK 法巴 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,000.00
     56715.HK 高盛 HSI 2019-10-03 26,262.00 26,162.00
     56716.HK 高盛 HSI 2019-10-03 26,118.00 26,018.00
     56717.HK 高盛 HSI 2019-10-03 25,968.00 25,868.00
     56718.HK 高盛 00700.HK 2019-10-03 334.18 331.68
     56719.HK 摩利 HSI 2019-10-03 26,138.00 26,038.00
     56720.HK 摩利 HSI 2019-10-03 25,998.00 25,898.00
     56721.HK 匯豐 00700.HK 2019-10-03 329.98 327.48
     56722.HK 匯豐 HSI 2019-10-03 25,998.00 25,848.00
     56726.HK 瑞通 HSI 2019-10-03 26,110.00 25,960.00
     56727.HK 瑞通 00700.HK 2019-10-03 330.10 327.30
     56738.HK 瑞銀 HSI 2019-10-03 26,200.00 26,100.00
     56739.HK 瑞銀 HSI 2019-10-03 26,000.00 25,900.00
     56740.HK 瑞銀 00700.HK 2019-10-03 335.00 332.50
     56747.HK 海通 HSI 2019-10-03 26,198.00 26,098.00
     56748.HK 海通 HSI 2019-10-03 26,098.00 25,998.00
     56749.HK 海通 HSI 2019-10-03 25,938.00 25,838.00
     56756.HK 法巴 HSI 2019-10-03 25,900.00 25,800.00
     56769.HK 摩通 HSI 2019-10-03 26,278.00 26,178.00
     56770.HK 摩通 HSI 2019-10-03 26,178.00 26,078.00
     56771.HK 摩通 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,000.00
     56772.HK 摩通 HSI 2019-10-03 26,000.00 25,900.00
     56775.HK 摩通 00700.HK 2019-10-03 328.20 325.40
     56781.HK 瑞信 01299.HK 2019-10-03 74.28 73.68
     56792.HK 瑞信 HSI 2019-10-03 26,258.00 26,158.00
     56793.HK 瑞信 HSI 2019-10-03 26,118.00 26,018.00
     56794.HK 瑞信 HSI 2019-10-03 25,978.00 25,878.00
     56802.HK 法興 HSI 2019-10-03 26,280.00 26,180.00
     56803.HK 法興 HSI 2019-10-03 25,948.00 25,848.00
     56804.HK 法興 HSI 2019-10-03 26,048.00 25,948.00
     56805.HK 法興 HSI 2019-10-03 26,148.00 26,048.00
     56807.HK 法興 02318.HK 2019-10-03 90.30 89.70
     56808.HK 法興 00700.HK 2019-10-03 334.00 331.20
     56809.HK 法興 00700.HK 2019-10-03 329.00 326.20
     56811.HK 法興 00700.HK 2019-10-03 322.00 319.20
     56828.HK 法巴 00700.HK 2019-10-03 328.00 325.50
     56681.HK 瑞通 02382.HK 2019-10-03 119.90 123.90
     56731.HK 瑞通 03690.HK 2019-10-03 81.90 84.90
     56733.HK 匯豐 HSI 2019-10-03 26,088.00 26,238.00
     56744.HK 瑞銀 00388.HK 2019-10-03 230.00 232.00
     56745.HK 瑞銀 HSI 2019-10-03 25,946.00 26,046.00
     56746.HK 瑞銀 HSI 2019-10-03 26,150.00 26,250.00
     56754.HK 法巴 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,200.00
     56757.HK 法巴 HSI 2019-10-03 26,000.00 26,100.00
     56758.HK 法巴 HSI 2019-10-03 25,950.00 26,050.00
     56762.HK 海通 HSI 2019-10-03 25,946.00 26,046.00
     56763.HK 海通 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,200.00
     56765.HK 摩利 HSI 2019-10-03 25,946.00 26,046.00
     56766.HK 摩利 00388.HK 2019-10-03 230.00 232.00
     56777.HK 摩通 HSI 2019-10-03 25,946.00 26,046.00
     56778.HK 摩通 HSI 2019-10-03 26,000.00 26,100.00
     56779.HK 摩通 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,200.00
     56785.HK 瑞信 00388.HK 2019-10-03 225.68 227.68
     56786.HK 瑞信 02382.HK 2019-10-03 118.68 122.68
     56788.HK 瑞信 HSI 2019-10-03 25,946.00 26,046.00
     56789.HK 瑞信 HSI 2019-10-03 26,048.00 26,198.00
     56790.HK 瑞信 HSI 2019-10-03 26,178.00 26,278.00
     56798.HK 中銀 HSI 2019-10-03 25,950.00 26,050.00
     56799.HK 中銀 HSI 2019-10-03 26,100.00 26,200.00
     56813.HK 法興 HSI 2019-10-03 26,088.00 26,188.00
     56814.HK 法興 HSI 2019-10-03 25,946.00 26,046.00
     56815.HK 法興 HSI 2019-10-03 26,188.00 26,288.00
     56818.HK 法興 HSI 2019-10-03 26,046.00 26,146.00
     55165.HK 法巴 02822.HK 2019-10-02 14.50 14.40
     55385.HK 海通 HSI 2019-10-02 25,780.00 25,680.00
     55582.HK 瑞銀 02822.HK 2019-10-02 14.50 14.40
     56640.HK 高盛 HSI 2019-10-02 26,305.00 26,205.00
     56641.HK 高盛 HSI 2019-10-02 26,168.00 26,068.00
     56643.HK 中銀 HSI 2019-10-02 26,088.00 25,988.00
     56646.HK 瑞銀 HSI 2019-10-02 26,280.00 26,180.00
     56647.HK 瑞銀 HSI 2019-10-02 25,950.00 25,850.00
     56649.HK 法巴 HSI 2019-10-02 26,250.00 26,150.00
     56655.HK 海通 HSI 2019-10-02 26,280.00 26,180.00
     56656.HK 海通 HSI 2019-10-02 26,018.00 25,918.00
     56661.HK 海通 01299.HK 2019-10-02 74.80 74.20
     56666.HK 瑞信 HSI 2019-10-02 26,305.00 26,205.00
     56668.HK 摩通 HSI 2019-10-02 26,200.00 26,100.00
     56671.HK 摩通 HSI 2019-10-02 26,300.00 26,200.00
     56682.HK 摩利 HSI 2019-10-02 26,305.00 26,205.00
     56687.HK 法興 00388.HK 2019-10-02 225.60 223.60
     56689.HK 法興 00700.HK 2019-10-02 335.00 332.20
     56698.HK 法興 02318.HK 2019-10-02 90.95 90.35
     56699.HK 法興 HSI 2019-10-02 26,188.00 26,088.00
     56700.HK 法興 HSI 2019-10-02 26,305.00 26,205.00
     56708.HK 法興 HSI 2019-10-02 25,828.00 25,728.00
     56709.HK 法興 HSI 2019-10-02 26,028.00 25,928.00
     56695.HK 法興 00388.HK 2019-10-02 227.00 229.00
     53707.HK 瑞通 01299.HK 2019-09-30 73.10 72.50
     53943.HK 高盛 01299.HK 2019-09-30 73.08 72.28
     54223.HK 東亞 01299.HK 2019-09-30 73.15 72.55
     54554.HK 海通 00700.HK 2019-09-30 323.40 320.40
     54569.HK 瑞信 02318.HK 2019-09-30 89.38 88.78
     54696.HK 法興 00700.HK 2019-09-30 326.40 323.60
     54708.HK 法巴 00700.HK 2019-09-30 324.00 321.50
     54722.HK 高盛 00700.HK 2019-09-30 326.18 323.68
     54776.HK 法興 00700.HK 2019-09-30 324.00 321.20
     54892.HK 法興 02318.HK 2019-09-30 89.00 88.40
     54916.HK 匯豐 00700.HK 2019-09-30 325.98 323.48
     54918.HK 匯豐 02318.HK 2019-09-30 89.38 88.78
     54921.HK 中銀 HSI 2019-09-30 25,800.00 25,700.00
     54926.HK 高盛 00700.HK 2019-09-30 324.18 321.68
     54978.HK 法興 00700.HK 2019-09-30 325.80 323.00
     54999.HK 麥銀 00700.HK 2019-09-30 325.88 322.98
     55028.HK 摩通 00700.HK 2019-09-30 325.20 322.40
     55035.HK 瑞信 00700.HK 2019-09-30 327.28 324.48
     55146.HK 法巴 HSI 2019-09-30 25,800.00 25,700.00
     55156.HK 海通 00700.HK 2019-09-30 327.40 324.40
     55214.HK 摩通 HSI 2019-09-30 25,800.00 25,700.00
     55220.HK 海通 HSI 2019-09-30 25,820.00 25,720.00
     55243.HK 高盛 HSI 2019-09-30 25,818.00 25,718.00
     55272.HK 瑞信 HSI 2019-09-30 25,838.00 25,688.00
     55290.HK 瑞通 HSI 2019-09-30 25,820.00 25,820.00
     55315.HK 法興 HSI 2019-09-30 25,808.00 25,708.00
     55321.HK 法興 HSCEI 2019-09-30 10,100.00 10,000.00
     55359.HK 中銀 00700.HK 2019-09-30 325.00 322.20
     55364.HK 匯豐 HSCEI 2019-09-30 10,098.00 9,998.00
     55441.HK 高盛 02318.HK 2019-09-30 89.08 88.48
     55533.HK 法興 02822.HK 2019-09-30 14.60 14.50
     55626.HK 法興 03188.HK 2019-09-30 42.90 42.50
     55642.HK 匯豐 HSI 2019-09-30 25,798.00 25,648.00
     55679.HK 摩利 HSI 2019-09-30 25,818.00 25,718.00
     55708.HK 法興 HSI 2019-09-30 25,788.00 25,688.00
     55897.HK 匯豐 01810.HK 2019-09-30 8.68 8.28
     55998.HK 匯豐 03188.HK 2019-09-30 42.88 42.48
     56279.HK 瑞通 02018.HK 2019-09-30 40.90 36.90
     56293.HK 瑞信 02018.HK 2019-09-30 40.88 37.88
     56486.HK 瑞信 HSI 2019-09-30 25,808.00 25,708.00
     56546.HK 瑞銀 HSI 2019-09-30 26,188.00 26,088.00
     56547.HK 瑞銀 HSI 2019-09-30 25,800.00 25,700.00
     56549.HK 瑞銀 HSI 2019-09-30 26,400.00 26,300.00
     56550.HK 高盛 HSI 2019-09-30 26,368.00 26,268.00
     56551.HK 高盛 HSI 2019-09-30 26,218.00 26,118.00
     56552.HK 匯豐 HSI 2019-09-30 26,298.00 26,148.00
     56554.HK 摩利 HSI 2019-09-30 26,258.00 26,158.00
     56555.HK 中銀 HSI 2019-09-30 26,318.00 26,218.00
     56562.HK 中銀 HSI 2019-09-30 26,207.00 26,107.00
     56567.HK 法巴 HSI 2019-09-30 26,300.00 26,200.00
     56569.HK 法巴 HSI 2019-09-30 26,200.00 26,100.00
     56572.HK 摩通 HSI 2019-09-30 26,378.00 26,278.00
     56573.HK 摩通 HSI 2019-09-30 26,258.00 26,158.00
     56579.HK 摩通 HSI 2019-09-30 25,848.00 25,748.00
     56585.HK 海通 HSI 2019-09-30 26,248.00 26,148.00
     56586.HK 海通 HSI 2019-09-30 26,388.00 26,288.00
     56589.HK 海通 HSI 2019-09-30 26,058.00 25,958.00
     56590.HK 海通 HSI 2019-09-30 25,800.00 25,700.00
     56596.HK 瑞通 HSI 2019-09-30 26,310.00 26,160.00
     56606.HK 法興 00388.HK 2019-09-30 228.00 226.00
     56609.HK 法興 02318.HK 2019-09-30 91.50 90.90
     56610.HK 法興 00700.HK 2019-09-30 330.00 327.20
     56611.HK 法興 00700.HK 2019-09-30 336.00 333.20
     56612.HK 法興 02822.HK 2019-09-30 14.80 14.70
     56613.HK 法興 HSI 2019-09-30 26,318.00 26,218.00
     56614.HK 法興 HSI 2019-09-30 26,435.00 26,335.00
     56617.HK 法興 HSI 2019-09-30 25,928.00 25,828.00
     56622.HK 法興 HSI 2019-09-30 26,208.00 26,108.00
     56623.HK 法興 HSI 2019-09-30 26,098.00 25,998.00
     56626.HK 瑞信 HSI 2019-09-30 26,435.00 26,335.00
     56627.HK 瑞信 HSI 2019-09-30 26,288.00 26,188.00
     56628.HK 瑞信 02318.HK 2019-09-30 90.68 90.08
     56629.HK 瑞信 HSI 2019-09-30 26,158.00 26,058.00
     56351.HK 法巴 00388.HK 2019-09-30 232.00 234.00
     56530.HK 法興 00388.HK 2019-09-30 232.00 234.00
     56599.HK 摩通 00388.HK 2019-09-30 230.80 232.80
      
     網站地圖
     支援電郵: support@aastocks.com
     阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
     免責聲明
     閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

     AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、ICE Data Services Limited、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

     AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、ICE Data Services Limited、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

     AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、ICE Data Services Limited或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

     AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

     Morningstar 免責聲明:版權所有Ⓒ2019 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

     本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

     在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的評論和購買或出售評分執行的交易負責。

     AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

     用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

     投資涉及風險。閣下可自行決定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

     AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

     AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

     AASTOCKS.com Limited透過Facebook 留言外掛程式供訪客於本網站/應用程式即時上載留言發表立場及/或意見。訪客之留言為訪客獨立的立場及/或意見,並不代表AASTOCKS.com Limited的立場或意見。訪客應自行判斷內容之真實性。AASTOCKS.com Limited對於訪客之留言將保留審查及刪除/堵截任何留言的權利?(刪除/堵截留言前或不會作事先警告及通知) 。如有任何爭議,AASTOCKS.com Limited擁有最終的詮釋權。閣下同意該等內容完全在AASTOCKS.com Limited的擁有範圍及/或全權控制範圍以外,AASTOCKS.com Limited在此明確聲明不會對與在AASTOCKS.com Limited留言專區之輿論負上任何法律責任或為其引起的損失負責。Facebook?為Facebook Inc.於美國及其他國家的註冊商標。

     本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

     本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

     更新日期為: 2019年5月15日
      
     葫芦娃福利导航